Pages

Banner 468 x 60px

 

sobota, 8 grudnia 2018

Jak zamówić kuriera do domu, aby odebrał od nas paczkę?

0 komentarze


Nie masz czasu na to, aby iść do punktu nadawania paczek? A może najbliższy punkt tego rodzaju położony jest w dużej odległości do ciebie? W takim przypadku najlepszym wyborem będzie zamówienie kuriera wprost do domu!

Usługi kurierskie pozwalają nam na łatwe i szybkie nadawanie i odbieranie paczek – już na następny dzień od momentu ich wysłania. Nie musimy przy tym wcale udawać się do punktu nadawania i odbioru paczek – wszystko można załatwić bez wychodzenia z domu.

Paczka door to door, czyli od drzwi do drzwi

Jeśli nie mamy możliwości nadania przesyłki samodzielnie w punkcie firmy kurierskiej, w takim przypadku najlepszym wyborem będzie przesyłka kurierska nadana w opcji door do door.
Door to door oznacza, że przesyłka jest transportowana od drzwi do drzwi, czyli bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy. To najwygodniejsza forma nadawania i odbierania paczek pod wskazanymi adresami.
W tym przypadku kurier przyjeżdża bezpośrednio do domu nadawcy albo pod inny wskazany przez niego adres, a następnie odbiera od niego paczkę. Jest ona następnie transportowana bezpośrednio pod adres odbiorcy – może być u niego już na następny dzień.

W jaki sposób można zamówić kuriera do domu?

Zamówienie kuriera do domu jest naprawdę bardzo proste. W tym celu można skorzystać także ze specjalnych platform, na przykład Sendit, które w jednym miejscu prezentują różne oferty kurierskie. Klient może wtedy wybrać najbardziej korzystną dla niego ofertę.
Z platformy Sendit mogą korzystać zarówno firmy, jak również osoby indywidualne, które chcą bez problemu nadać paczkę door to door.
Nadanie przesyłki jest wtedy banalnie proste. W tym celu wybieramy odpowiednią ofertę, a potem wypełniamy formularz. Wskazujemy w nim na adresy – pierwszy adres, spod którego przesyłka kurierska ma być odebrana, a także drugi adres, czyli ten, pod który ma być ona dostarczona.
Kurier najczęściej odbiera paczkę od nadawcy następnego dnia – często możemy też określić preferowane godziny, w których chcielibyśmy, aby kurier zjawił się pod podanym adresem.
Czytaj więcej...

czwartek, 8 lutego 2018

Polityka prywatności


Regulamin serwisu Sierobi.pl

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Sierobi.pl przez Użytkowników w zakresie publikowania, korzystania, używania, kopiowania, upubliczniania oraz edytowania Utworów i został ustalony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2. Wyrażenia wskazane poniżej, a pisane wielką literą, jeżeli przepis prawa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, należy rozumieć następująco:

Artykuł/Utwór — utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie z dnia 4 lutego 1994 roku, wyrażony słowem, o charakterze literackim, naukowym, publicystycznym; nie będący opracowaniem, zbiorem, antologią, bazą danych lub wyborem, chyba że stanowią one osobny przedmiot własności intelektualnej według przepisów ustawy. Utworem są również treści, którymi, na podstawie przepisów prawa autorskiego, można swobodnie dysponować;Umowa — stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, nawiązywany wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji, o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu;


Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna, która w procesie rejestracji zaakceptuje niniejszy Regulamin. Użytkownik może działać we własnym imieniu lub na własną rzecz lub jako organ osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;


Użytkownik Profesjonalny — Użytkownik zawierający Umowę w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. Użytkownik profesjonalny nie jest uprawniony do korzystania z uprawnień przysługujących konsumentom w rozumieniu art. 22 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku oraz innych ustaw szczególnych, przewidujących ochronę podmiotowi zawierającemu umowę na odległość lub w siedzibie oferenta;


Regulamin — niniejszy regulamin;


Rejestracja — proces zawarcia Umowy za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;


Serwis — serwis internetowy dostępny pod adresem Sierobi.pl.II Zawarcie umowy

1. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zawiera z Administratorem Umowę o treści odpowiadającej postanowieniom niniejszego Regulaminu.

2. Podmiot prawa, który korzysta z Serwisu, niezawierający Umowy, nie może korzystać z uprawnień przysługujących Użytkownikowi.

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, działających za pomocą Konta, choćby nie wiedział lub nie mógł wiedzieć o tym zachowaniu.

5. Użytkownik w procesie Rejestracji jest upraszany podać prawdziwe dane.

6. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Administratora formularza Rejestracji w formie elektronicznej i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Korzystanie z Serwisu jest możliwe w przypadku:

a) dostępu do sieci internetowej;

b) dysponowania systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, które umożliwiają techniczny odbiór Serwisu.III Prawa i obowiązki stron

1. Użytkownik jest uprawniony do:

a) korzystania z Serwisu w zakresie niniejszego Regulaminu;

b) korzystania z Licencji w zakresie wskazanym w Regulaminie;

c) publikowania Artykułów o dowolnej, zgodnej z prawem i zasadami współżycia społecznego tematyce;

d) komentowania oraz głosowania i oceniania Artykułów, zgodnie z zasadami współżycia społecznego;

e) brania udziału w konkursach organizowanych przez Administratora;

f) zgłaszania Administratorowi uwag co do działania Serwisu lub decyzji co do usunięcia, modyfikacji Utworu, Konta lub komentarza, a także co do zawieszenia w prawach Użytkownika.

2. Korzystanie z uprawnień wskazanych powyżej jest nieodpłatne

3. Administrator określi w odrębnym Regulaminie zasady świadczenia odpłatnych usług za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia usług na zasadach wskazanych w rozdziale V niniejszego Regulaminu.

4. Administrator jest uprawniony do:

a) usuwania lub modyfikowania komentarzy, jeżeli naruszają one przepisy prawa lub wykraczają poza przyjęte zwyczaje i zasady współżycia społecznego, bez podawania przyczyny;

b) usuwania, zawieszania w prawach wynikających z niniejszego Regulaminu Użytkowników, którzy naruszają Regulamin, uporczywie postępują niezgodnie z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, a także swoimi działaniami, w ocenie Administratora, wyczerpują znamiona wykroczenia lub przestępstwa, a także nie wykazali się żadną aktywnością, nie wykonali żadnego logowania do swego konta;

c) modyfikacji, usprawniania lub dokonywania innych zmian w Serwisie, nawet jeżeli pociągnie to za sobą czasową niemożność korzystania z Serwisu;

d) wysyłania na adres Użytkownika, podany przy Rejestracji, informacji handlowych, systemowych lub informacyjnych;

5. Użytkownik jest zobowiązany do:

a) korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny ze zwyczajami, zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa, a także z poszanowaniem praw i obowiązków innych Użytkowników;

b) powstrzymywania się od wszelkich czynności mogących powodować destabilizację Serwisu;

c) ponoszenia odpowiedzialności cywilnej lub karnej za działania lub zaniechania dokonane w ramach Serwisu;

d) przestrzegania przepisów prawa — w szczególności:

i. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;

ii. ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;

iii. ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku;

iv. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

8. Wprowadzenie Utworu do serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, iż przysługuje mu wyłączne prawo twórcy do Utworu, które nie jest obciążone prawem osoby trzeciej, za wyjątkiem licencji nieodpłatnych i niewyłącznych, a także, iż Utwór nie posiada wad prawnych.

9. Uprawnienia przysługujące na podstawie niniejszego regulaminu mogą być realizowane przez Użytkowników wprowadzających Utwory nie spełniające przesłanek opisanych w ust. 8, jeżeli przysługuje im prawo do dysponowania Utworem.

10. W przypadku naruszenia ust. 5 Administrator jest uprawniony do usunięcia lub zawieszenia w prawach Użytkownika w Serwisie.

11. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia sprawnego działania Serwisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy funkcjonalność została naruszona wskutek działania siły wyższej lub osoby trzeciej, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności

12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, a także Użytkowników, zwłaszcza w zakresie treści Utworów oraz komentarzy.

IV Inne postanowienia ogólne

1. Artykuły nie mogą zawierać linków, reklam, materiałów promocyjnych lub nazw handlowych, chyba że jest to uzasadnione treścią Artykułu i nie ma na celu działalności komercyjnej.

1a. Artykuł może zawierać jedno hiperłącze na każde 900 znaków tekstu, zaokrąglane do +/- 200 znaków. Dopuszcza się warunkowe opublikowanie większej ilości hiperłączy w uzasadnionym, niekomercyjnym przypadku.


2. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Artykułu.


3. Artykuły nie mogą być krótsze niż 1800 znaków ani dłuższe niż 50000 znaków. Administrator może ustanowić inne wielkości dla poszczególnych Utworów.

4. Zarówno tytuł Artykułu, jak i zawartość stopki autorskiej, a także wszelkie hiperłącza powinny być tematycznie powiązane z treścią artykułu.

5. Stopka autorska może zawierać maksymalnie dwa łącza, 250 znaków i może się składać z maksymalnie trzech linijek tekstu.

6. Dozwolone jest umieszczanie zdjęć lub grafik ilustrujących Artykuł. Pojedyncze zdjęcie lub grafika nie może przekraczać rozmiaru 250 KB i nie może przedstawiać niedozwolonych treści. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć będących reklamą oraz przedstawiających lub sugerujących niedozwolone treści, w szczególności rasistowskie, pornograficzne, nazistowskie, fanatyczne, terrorystyczne, hakerskie, obraźliwe lub wulgarne.

7. Publikacja zdjęć lub grafik, wskazanych w ust. 6, nie może naruszać praw osób trzecich lub postanowień ustaw.

8. Użytkownik może w każdej chwili edytować swój opublikowany artykuł, jednak zostanie on poddany ponownej moderacji, zgodnie z Regulaminem i polityką jakości obowiązującymi w chwili zakończenia edycji tekstu. §17 Publikacje artykułów sponsorowanych i komentarzy zewnętrznych

V Publikacje artykułów sponsorowanych i komentarzy zewnętrznych

1. Każda osoba może na stronie sierobi.pl zamieścić interesującą dla czytelników treść. Publikowane artykuły muszą być unikalne oraz napisane poprawnie pod względem gramatycznym i merytorycznym. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia fragmentów artykułu, jego całości lub poszczególnych mediów gdy uzna niezgodność z polskim prawem.

2. Właściciel Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne media pojawiające się w artykułach sponsorowanych opublikowanych przez czytelników.

3. Właściciel Portalu nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się w treściach komentarzy publikowanych przez czytelników. Jeżeli zauważyłeś treści niezgodne z prawdą lub łamiące polskie prawo prosimy o kontakt – treści zostaną sprawdzone i w razie konieczności usunięte z portalu.

Czytaj więcej...
 
Sierobi.pl © Regulamin .